info@projistotu.cz
772 00 10 20 PO - PÁ 8:00 – 17:00
jediný nezávislý a spolehlivý online srovnávač životního pojištění

Věděli jste, že …

výběr a sjednání životního pojištění, nezabere více jak pár minut?

FAQ - nejčastější dotazy

1. Co je to životní pojištění?

Životní pojištění je jistota, která se bude hodit Vám i Vašim blízkým v nepředvídatelných životních situacích, které se občas postaví do cesty každému. S životním pojištěním se takové situace dají zvládat daleko lépe a s klidem. Vaše zdravotní neschopnost zajišťovat stálý příjem již neohrozí chod Vaší domácnosti.

2. Proč je výhodné uzavřít životní pojištění?

V dnešní době se pojišťuje každá drobnost. Pojistěte tedy to nejdůležitější, co máte, svůj život a své zdraví. V případě Vašeho úrazu a ztráty stálého finančního příjmu budou Vaši nejbližší nuceni plnit všechny Vaše finanční závazky. Nestavte je do tíživé situace a nechte životní pojištění pokrýt tyto výdaje a pomoci tak v neočekávané životní situaci.

3. Jaký zvolit druh životního pojištění?

Životní pojištění se dělí do následujících skupin: rizikové, kapitálové, flexibilní, investiční a důchodové. Každý má na své pojištění jiné nároky, a tudíž mu vyhovuje jiný druh. Od volby vhodného druhu pojištění jsme tu právě my a rádi Vám poskytneme odbornou radu.

4. Kolik stojí životní pojištění?

Ceny životních pojištění se individuálně liší a reálná platba v korunách se nemusí nutně rovnat výši Vašeho pojistného. Část peněz může taktéž odcházet na spoření.

5. Kdy mohu uplatnit daňové odpočty?

Od základu daně si jako pojistník můžete odečíst zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na Vaše pojištění pro případ smrti nebo dožití (maximálně však 24 000 Kč za zdaňovací období), pokud:

 • jste pojistníkem a zároveň pojištěným;
 • výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete věku 60 let

6. Kdy je splatnost pojistného?

Pojistné za následující období je splatné vždy k datu v měsíci, které je shodné s počátkem pojistné smlouvy.

7. Co je to indexace?

Indexace znamená úpravu pojistného, případně pojistných částek, za účelem zachování reálné hodnoty pojištění zejména proti důsledkům inflace.

8. Kdy mohu zrušit životní pojištění?

Pojistnou smlouvu lze zrušit kdykoliv, a to jak písemně, tak i na pobočce dané pojišťovny. Výpovědní lhůta je nejčastěji 6 týdnu před koncem pojistného období.

9. Dojde-li k pojistnému plnění a bude mi vyplacena pojistka. Musím jí danit?

Peníze, které Vám budou vyplaceny v případě pojistné události, danit nemusíte. Danit se Vám budou pouze výnosy, které Vám jsou vyplaceny při ukončení smlouvy.

10. Mám uzavřenou více než jednu životní pojistku. Budou v případě pojistné události vyplaceny obě?

Ano. Můžete mít sjednáno vícero životních pojištění, a jakmile dojde k pojistné události, máte podle zákona právo na čerpání všech těchto pojistek.

11. Co když budu nyní využívat daňové zvýhodnění, ale v budoucnu se stane, že peníze budu z jakéhokoliv důvodu potřebovat? Mohu je vybrat?

Ano. Kdykoliv můžete smlouvu upravit tak, aby bylo možné peníze vybrat. Při takovéto úpravě však musíte vždy zpětně dodanit to, co jste díky daňovému zvýhodnění ušetřili. Maximálně za 10 let zpětně.

12. Co dělat, když v průběhu trvání pojištění nebudu schopen pojištění platit?

V takové situaci je na místě zahájit jednání s pojišťovnou, u které máte pojištění sjednáno. Požádejte o odklad plateb, snížení pojistného, přerušení placení pojistného nebo převedení pojištění do stavu bez placení pojistného, abyste předešel/a vymáhání dlužného pojistného. Rozhodně se nevyplácí předčasně zrušit uzavřené pojistné smlouvy. Vypovězení smlouvy v průběhu jejího trvání bývá pro klienta vždy finančně nevýhodné.

13. Dá se pomocí životního pojištění spořit?

Životní pojištění je unikátní mezi finančními nástroji svou dvousložkovou strukturou – rizikovou složkou a složkou pro vytváření finanční rezervy. Z části proto může sloužit jako případné zhodnocení vloženého kapitálu. Hlavní je však pojistná ochrana pojištěného.

14. Jak a proč se stanovují obmyšlené osoby?

V rámci pojištění máte právo stanovit si obmyšlené osoby (nebo jenom jednu obmyšlenou osobu), kterým bude v případě Vaší smrti (smrti pojištěného) vyplaceno pojistné plnění. Zvolit si můžete libovolný počet osob. Tyto osoby je třeba určit vztahem nebo jménem, příjmením a datem narození. Součet procentuálních poměrů plnění pro jednotlivé obmyšlené osoby nesmí přesáhnout 100 %. V případě, že obmyšlené osoby při sjednání pojistné smlouvy neuvedete a neuděláte to ani během trvání pojištění, použije se v případě smrti při určení, komu má náležet pojistné plnění, postup stanovený zákonem, přičemž zákon stanoví posloupnost osob oprávněných k nabytí pojistného plnění (jedná se v první řadě o manžela či manželku, pak děti, poté rodiče a pokud není žádná z těchto osob, přijdou na řadu dědici).

15. Jaké změny mohu v pojištění uskutečnit?

Během pojištění můžete požádat o následující změny:

 • Netechnické změny: změna vašich údajů, jako změna příjmení, jména, adresy, dokladu totožnosti, e-mailu, telefonního čísla, atd.
 • Technické změny: změna výše pojistné částky, přikoupení nového připojištění, zrušení uzavřeného připojištění, změna rizikové skupiny, změna výše pojistného, změna způsobu a intervalu placení, atd.

16. Jaké existují druhy životních pojistek a jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Při uzavírání pojištění je důležitý primární účel pojištění. Rizikové životní pojištění slouží pouze ke krytí rizik a neobsahuje žádnou spořící složku. Kapitálové životní pojištění spojuje širokou ochranu zdraví a života s výhodným spořením. Zákonem je stanovené minimální zhodnocení prostředků na úrovni 2,4 % plus pojistitel připisuje zákazníkovi podíly na výnosech. Investiční životní pojištění obsahuje obdobné zajištění rizik jako předchozí dvě, ale navíc nabízí vyšší zhodnocení vložených prostředků, díky investicím do rizikovějších aktiv.

17. Jaká je výpovědní lhůta pojištění?

Výpovědních lhůt je více. Máte možnost vypovědět smlouvu do 2 měsíců od uzavření. V tomto případě končí pojistná smlouva 8 dní po doručení pojišťovně. Dále lze pojištění vypovědět vždy ke konci pojistného období, na které je pojištění sjednáno. Pozor na včasné podání výpovědi, ta musí být podána nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Pojistné období je uvedeno v pojistné smlouvě a obvykle se shoduje s frekvencí placení pojistného. Zde ale počítejte s poplatkem za zrušení. Pokud si sjednání pojistné smlouvy rozmyslíte, tak je možné smlouvu stornovat do 30 dnů a to zdarma.

18. Možné negativní důsledky přepojištění

 • Pokud máte oproti dřívějšku zdravotní problémy, bude pro Vás nové pojištění dražší anebo pro Vás budou některá pojistná rizika ve výlukách. Pojišťovny většinou nabízí tzv. předběžné zdravotní ocenění, kdy Vás předem informuje, zda a za jakých podmínek budete do pojištění přijati.
 • Pozor na čekací doby u nemocenských připojištění (pracovní neschopnost, hospitalizace, …). Pokud byste před uplynutím čekací doby (která činí nejčastěji 3 měsíce) onemocněli, tak nedostanete ani korunu. Pokud chcete přejít k jiné pojišťovně, je vhodné, aby se stará a nová smlouva v tomto období překrývaly.
 • Pokud jste na ukončované pojistné smlouvě uplatňovali daňové odpočty, budete muset tyto odpočty zpětně dodanit. Pokud daňové úlevy neuplatňujete, můžete přejít bez omezení.
 • Pokud rušíte životní pojištění, které bylo určeno k ukládání a zhodnocování finančních prostředků, tak je to pro Vás v prvních letech pojištění nevýhodné. Stojíme si ale za tím, že má být životní pojištění z mnoha důvodů využito výlučně ke krytí životních rizik, proto tento problém naši klienti neřeší.
 • Pozor, některé pojišťovny si účtují za zrušení pojistné smlouvy smluvní pokutu. Tato pokuta se obvykle pohybuje kolem 500,- Kč.

19. Příspěvek zaměstnavatele na pojistnou smlouvu

Přispívá-li zaměstnavatel zaměstnanci na životní pojištění do 50 000,- Kč ročně, má zaměstnanec tento příspěvek osvobozen od daně z příjmu a platby sociálního a zdravotního pojištění.

Aby bylo možné přispívat na pojistnou smlouvu životního pojištění, musí tato smlouva splňovat tyto podmínky

 • Pojistná smlouva je sjednána pro zákonem stanovená pojistná rizika (pojištění pro případ smrti nebo dožití nebo pojištění pro případ dožití).
 • Zaměstnanec je pojistníkem i pojištěným současně.
 • Pojistná smlouva je uzavřena minimálně na dobu 5 let a minimálně do 60 let věku zaměstnance.
 • Zaměstnavatel nesmí být uveden jako obmyšlená osoba.
 • Smlouva nesmí umožňovat výběry kapitálové hodnoty.
 • Na smlouvě nesmí být další pojištěný.

Jistota pro Vás je zásadou společnosti FINOVATIS s.r.o.

Společnost proto přišla s inovativní myšlenkou, jak jednoduše pomoci lidem s vlastní volbou životního pojištění.


Jistotka Vám pomůže s nezávislým výběrem pojištění dle vlastních možností či potřeb a následně nabídne i jednoduché objednání zvoleného pojistného krytí. To vše z tepla domova a s jedinečným finančním bonusem.

Provozovatel

Finovatis, s.r.o.
Petrská 1426/1
110 00 Praha 1

IČ 05056586
DIČ CZ05056586

Spojte se s námi!

Všechna práva vyhrazena © ProJistotu.cz 2019