info@projistotu.cz
772 00 10 20 PO - PÁ 8:00 – 17:00
jediný nezávislý a spolehlivý online srovnávač životního pojištění

Věděli jste, že …

výběr a sjednání životního pojištění, nezabere více jak pár minut?

Vysvětlivky

C | D | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Čekací doba

je doba, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z pojistné události, která by jinak pojistnou událostí byla.

Dožití

Okamžik, kdy se pojištěný dožije konce doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, a kterým pojištění končí.

Indexace

Indexace je navyšování sjednaných pojistných částek se současným navyšování pojistného. Využívá se v souvislosti s růstem inflace. Indexace Vám tedy pomáhá k zachování reálné hodnoty všech pojistných částek.

Investiční životní pojištění

je typem životního pojištění. Samotný produkt se dělí na dvě složky. V rámci první, rizikové, se klient pojišťuje na rizika. Druhá složka představuje investiční pojistné, které je určeno ke spoření a investicím. V rámci investičního životního pojištění je investováno do otevřených podílových fondů pod hlavičkou pojišťovny. Tento produkt je spojen s mnoha poplatky. Lze využít daňové odpočty.

Karenční doba

minimální počet dnů uvedený v pojistné smlouvě od vzniku pojistné události, za které pojišťovna neposkytuje pojistné plnění. Lze chápat také jako doba, která musí uplynout, aby vzniklo právo na pojistné plnění.

Klesající pojistná částka

Pojistná částka, která se v průběhu pojistné doby snižuje. Klesání může být lineární (výše pojistné částky klesá rovnoměrně) nebo anuitní (výše pojistné částky klesá v závislosti na zvolené úrokové míře).

Konstantní pojistná částka

Pojistná částka, která se v průběhu pojistné doby nemění.

Lhůta pro likvidaci pojistné události

Podle příslušného zákona je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost oznámena.

Likvidace pojistné události

Šetření nutné ke zjištění, zda nastala povinnost plnit ze sjednaného pojištění nebo připojištění a v jakém rozsahu. Zahrnuje činnosti od přijetí oznámení škodné události, přes kontrolu obdržené dokumentace, registraci do IS AZP, odborné zhodnocení, případné vyžádání doplňující dokumentace a následné shrnutí těchto poznatků, které vyústí navržením výplaty v souladu s pojistnými podmínkami a smluvními ustanoveními. Provádí ji likvidátor.

Mimořádný vklad

se vkládá na jiný účet, než je evidováno běžné pojistné. Nepoužívá se na úhradu pojistných rizik (k tomu slouží běžně placené pojistné). Většinou je zatížen poplatky za nákup a prodej podílových jednotek (mimo garantovaných fondů). Platí se u něj daň z výnosů, tedy rozdílu mezi hodnotou vkladu a výběru. Mimořádný vklad máte kdykoliv k dispozici.

Neplnění pojistné události

Uplatnění výluky z pojištění nebo nesplnění povinnosti pojištěného nebo pojistníka dle příslušných smluvních ujednání, pojistných podmínek nebo legislativy (např. uvedení nepravdivých údajů).

Nesoběstačnost

je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který neumožňuje vykonávání běžných denních aktivit.

Obmyšlená osoba

je osoba, která není pojištěným, a přesto je oprávněná k příjmu pojistného plnění. Je obvykle uvedena v pojistné smlouvě životního pojištění (např. manželka/manžel/děti).

Odbytné

Bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistné alespoň za první rok trvání pojištění nebo jde-li o pojištění za jednorázové pojistné sjednané na delší dobu než jeden rok, anebo jde-li o pojištění již redukované, má pojistník právo, aby na jeho žádost bylo pojištění zrušeno s výplatou odbytného.

Odkupné

je část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojišťovnou, jako technická rezerva a to k datu zániku soukromého pojištění.

Oprávněná osoba

je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Pojistitel

pojišťovna

Pojistná částka

Pojistná částka je nejvyšší finanční částka, která může být vyplacena, dojde-li k pojistné události. Hodnota této částky je sjednána při uzavírání pojistné smlouvy a je v této smlouvě uvedena.

Pojistná doba

je doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Pojistná smlouva

Představuje dvoustranný právní akt mezi pojišťovnou a klientem.

Pojistná událost

je nahodilá událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění.

Pojistné

je cena za poskytnutí pojistné ochrany

Pojistné nebezpečí

Je možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné plnění

je částka, kterou pojišťovna vyplácí v případě pojistné události.

Pojistné podmínky

Podrobná úprava práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.

Pojistné riziko

Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistník

Pojistník je osoba, která bude platit pojistné. Nemusí být na smlouvě pojištěna a musí být zletilá.

Pojištění ve splaceném stavu

Je pojištění bez dalšího placení běžného pojistného.

Pojištěný

osoba uveden v pojistné smlouvě, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

Promlčecí lhůta pro pojistnou událost

Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, a jedná-li se o životní pojištění, za 10 let; promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vznikl přímý nárok na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný žádá na pojistiteli úhradu částky, kterou poskytl poškozenému jako náhradu škody, za kterou poškozenému odpovídá.

Revize pojistného plnění

Rozhodující úkon v posuzování odůvodněnosti a výši nároků, zahrnuje zhodnocení celé pojistné události, kontrolu výplaty navržené likvidátorem a její schválení. Provádí ji revizor pojišťovny.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je typem životního pojištění, neobsahující žádnou spořící složku a veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny. Nelze uplatnit daňové odpočty.

Skupinové pojištění

Pojištění, které se vztahuje na členy určité skupiny, popřípadě i na jejich rodiny a osoby na nich závislé, jejichž totožnost v době uzavření pojistné smlouvy není obvykle známa.

Tabulky denního odškodného

dokument pojišťovny, který obsahuje zásady pojistného plnění od pojišťovny za denní odškodné úrazu. Tyto tabulky udávají maximální počet dnů pojistného plnění, kterou pojištěný dostane za konkrétní diagnózy tělesného poškození.

Tabulky trvalých následků úrazu

dokument pojišťovny, který obsahuje zásady pojistného plnění od pojišťovny za trvalé následky. Tyto tabulky udávají maximální procentuální ohodnocení konkrétní diagnózy tělesného poškození.

Technické rezervy

Pojišťovna vytváří k plnění závazků z jí provozované pojišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou technické rezervy. Tato povinnost se vztahuje na veškerou provozovanou pojišťovací nebo zajišťovací činnost.

Vinkulace

Uzamčení pojistného plnění pro třetí osobu. Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění (většinou pojištění smrti) vyplaceno třetí osobě (např. bance na splacení hypotečního úvěru).

Vstupní věk

Věk pojištěného určený jako rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž má pojištění začít a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil.

Výluka

Ujednaná skutečnost, se kterou není spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Výročí pojistné smlouvy

Den, na který připadá výročí počátku pojištění. Pokud takový den v měsíci není, připadne výroční den na poslední den takového měsíce.

Zdravotní dotazník

Při vyšších pojistných částkách je většinou nutné vyplnit zdravotní dotazník, který je tak nedílnou součástí pojistné smlouvy. Na základě vyplněného zdravotního dotazníku je smlouva akceptována buď bez přirážky, s přirážkou k běžnému pojistnému nebo jsou některá rizika vyloučena. Může se stát, že kvůli špatnému zdravotnímu stavu, pojišťovna klienta nepřijme do pojištění.

Zkoumání finančních příjmů

U některých pojistných rizik je potřeba mít dostatečný příjem (resp. od určité výše pojistné částky), který je nutný od svého zaměstnavatele doložit. OSVČ dokládá daňové přiznání.

Jistota pro Vás je zásadou společnosti FINOVATIS s.r.o.

Společnost proto přišla s inovativní myšlenkou, jak jednoduše pomoci lidem s vlastní volbou životního pojištění.


Jistotka Vám pomůže s nezávislým výběrem pojištění dle vlastních možností či potřeb a následně nabídne i jednoduché objednání zvoleného pojistného krytí. To vše z tepla domova a s jedinečným finančním bonusem.

Provozovatel

Finovatis, s.r.o.
Petrská 1426/1
110 00 Praha 1

IČ 05056586
DIČ CZ05056586

Spojte se s námi!

Všechna práva vyhrazena © ProJistotu.cz 2019